Jaarvergadering

UITVAARTVERENIGING SIDDEBUREN – TJUCHEM E.O.

AGENDA voor de Algemene Ledenvergadering

van woensdag 19 april 2023 in “de Viskenij” te Siddeburen.

1. Opening

2. Notulen ALV 20 april 2022

3. Ingekomen stukken

4. Contributie

5. Jaarverslag 2022

6. Fincieel verslag 2022

7. Verslag Fedgron/Nardus

PAUZE

8. Bestuursverkiezing

Aftredend en herkiesbaar: T.Kortenkool en F.Bos

Aftredend en niet herkiesbaar: E.Groenbroek

Voorstel nieuw bestuurslid: Marieke Poort

Wijziging functies: Theo wordt penningmeester en

Marieke vice-voorzitter.

9. Rondvraag

10. Sluiting