Jaarvergadering

Uitvaartvereniging Siddeburen – Tjuchem e.o.

AGENDA voor de Algemene ledenvergadering

Woensdag 20 april 2022 in “de Viskenij” te Siddeburen.

 

1. Opening

2. Notulen ALV 1 mei 2019

3. Ingekomen stukken (Actwell)

4. Contributie

5. Jaarverslagen 2019-2020-2021

6. Financiële verslagen 2019-2020-2021

7. Verslag Fedgron/Nardus

PAUZE

8. Bestuursverkiezing + toelichting 2020-2021

     (Aftredend en herkiesbaar: Epko Groenbroek – Aaffien Vermue – Manna Olthof)

9. Rondvraag

10. Sluiting