Jaarvergadering

UITVAARTVERENIGING SIDDEBUREN – TJUCHEM E.O.

AGENDA voor de Algemene Ledenvergadering

van dinsdag 23 april 2024 in “de Viskenij” te Siddeburen. Aanvang 20.00 uur.

1. Opening

2. Notulen ALV 19 april 2023

3. Ingekomen stukken 

4. Contributie

5. Jaarverslag 2023

6. Financiëel verslag 2023

7. Verslag Fedgron/Nardus

PAUZE

8. Bestuursverkiezing + toelichting 2020-2021

     (Aftredend en herkiesbaar: (A. Bosker en T.M. Bult)

9. Rondvraag

10. Sluiting