Statuten

Naam en plaats van de vereniging
Artikel 1:
1. De vereniging draagt de naam “Uitvaartvereniging “Siddeburen-Tjuchem en Omstreken”
2. Zij is gevestigd te Siddeburen, gemeente Slochteren.
Duur
Artikel 2:
De vereniging wordt voortgezet voor onbepaalde tijd.
Doel
Artikel 3:
De vereniging stelt zich ten doel om zonder winstoogmerk voor haar ingeschreven leden een passende uitvaart te verzorgen of te laten verzorgen.
Artikel 4:
De vereniging tracht haar doel te bereiken door gebruik te maken van alle haar daartoe ten dienste staande wettige middelen.
Artikel 5:
De vereniging kan haar werkzaamheden (op uitdrukkelijk verzoek) uitstrekken tot de uitvaartverzorging van derden.
Aanvang lidmaatschap
Artikel 6:
1. Tot de vereniging kunnen als lid worden toegelaten natuurlijke personen die woonachtig zijn in het werkgebied van de vereniging; welke werkgebied bestaat uit de dorpen Siddeburen, Tjuchem en omstreken.
2. Ten aanzien van personen, die lijden aan een ziekte of een risicoverhogende levenswijze er op nahouden, kan het bestuur bijzondere voorwaarden stellen.
3. Het bestuur kan nieuwe leden verplichten tot het betalen van een entreegeld, c.q. verhoogde contributie, afhankelijk van de leeftijd van het nieuwe lid. Personen tot de leeftijd van achttien jaar kunnen zonder betaling van inleggeld als lid worden ingeschreven, in alle andere gevallen is een inleggeld verschuldigd. Het lidmaatschap wordt aangevraagd bij het bestuur. Het bestuur beslist over de toelating als lid.
4. Wijst het bestuur een nieuw lid af, dan kan dat nieuwe aspirant lid in beroep gaan op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering, waar zo spoedig mogelijk op het beroep wordt beslist. Dit beroep moet binnen tien werkdagen na dagtekening van de afwijzing als nieuw lid, schriftelijk ingediend zijn bij de secretaris.
5. Het lidmaatschap is persoonlijk, niet overdraagbaar, noch vatbaar om door erfopvolging te worden verkregen.
6. Het bestuur houdt een register bij, waarin de namen, adressen, leeftijden en geslacht van alle leden zijn opgenomen.
Lidmaatschap
Artikel 7:
1. Elk lid dat daarvoor in aanmerking wil komen, kan zijn/haar kinderen tot en met 17 jaar ook lid laten worden, welke recht hebben op dezelfde verzorging van hun uitvaart dan wel een kostenverzorging, zoals hierna in artikel 9 geregeld.
2. Personen vanaf 18 jaar moeten zelfstandig lid worden van de vereniging tegen de geldende tarieven.
Einde van het lidmaatschap
Artikel 8:
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. Door het overlijden van het lid.
b. Door opzegging van het lid te doen voor de eerste december van enig verenigingsjaar.
c. Door opzegging namens de vereniging b.v. wegens het niet nakomen van de verplichtingen jegens de vereniging.
d. Door ontzetting.
2. Opzegging kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten door de statuten voor het lidmaatschap gesteld, te voldoen, als ook wanneer van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren; zij geschiedt door het bestuur.
3. Ontzetting kan geschieden wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt; zij geschiedt door het bestuur.
4. Een lid wiens lidmaatschap is opgezegd of het lid dat uit het lidmaatschap is ontzet, kan tegen dat besluit van het bestuur in beroep gaan bij de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is de betrokkene geschorst, evenwel met dien verstande dat hij bevoegd is de Algemene Ledenvergadering, waarin over het beroep wordt beslist, tijdens de behandeling van het beroep, bij te wonen en het woord te voeren. Hij heeft dan echter geen stemrecht. Verder heeft betrokkene geen recht op de diensten van de vereniging als bedoeld in art. 9.
5. Wanneer een lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage voor het gehele boekjaar verschuldigd.
6. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard worden verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten. Er vindt in principe nooit restitutie van contributie of entreegeld plaats.
7. Na beëindiging van het lidmaatschap heeft een ex-lid generlei aanspraak op de bezittingen van de vereniging.
8. Het lidmaatschap kan onmiddellijk worden beëindigd, indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren. De beëindiging wordt door het bestuur schriftelijk bevestigd.
Rechten van de leden en de gezinsleden
Artikel 9:
1. De leden hebben recht op verzorging van hun uitvaart door en voor rekening van de vereniging.
2. Wat onder de verzorging van een uitvaart is begrepen, wordt bepaald door de Algemene Ledenvergadering en kan bij huishoudelijk reglement nader worden vastgelegd.
3. Het bestuur kan eveneens besluiten dat in bepaalde gevallen (bijvoorbeeld voor overledenen die buiten het verzorgingsgebied van de vereniging woonden en buiten het werkgebied worden begraven of gecremeerd) de uitvaart niet vanwege de vereniging wordt verzorgd, maar dat vanwege de vereniging een vergoeding van de kosten van de verzorging plaatsvindt, maximaal tot het bedrag van de kosten van een door de vereniging verzorgde uitvaart zoals omschreven in het huishoudelijk reglement.
Verplichtingen van de leden en hun aansprakelijkheid
Artikel 10:
1. Van de leden wordt een periodieke contributie geheven.
2. De leden zijn verplicht de periodieke contributie alsmede een eventuele entreegeld te betalen volgens het door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld contributiebedrag c.q. entreegeld.
3. De hoogte van de contributie c.q. entreegeld in voormeld lid bedoeld, wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering. De contributie is invorderbaar bij de aanvang van elk kalenderjaar, doch kan, indien het bestuur dit gewenst voorkomt, ook in twee of meerdere keren per jaar worden ingevorderd.
4. Iedere aansprakelijkheid van de leden voor tekorten van de vereniging zowel tijdens haar bestaan als na haar liquidatie worden nader vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement.
5. De leden dienen bij adreswijziging en/of verandering in de gezinssamenstelling hiervan binnen één maand schriftelijk kennis te geven aan de penningmeester.
6. Leden, die door eigen nalatigheid verkeerd of niet zijn geregistreerd, kunnen hun aanspraak op het voorzieningenpakket van de vereniging verliezen.
Uitsluiting
Artikel 11:
Als de nabestaanden de verzorging van de uitvaart niet via of aan de verenging opdragen, dan is de vereniging rechtens niet gehouden tot vergoeding van de gemaakte kosten.
Geldmiddelen
Artikel 12:
De inkomsten van de vereniging bestaan uit:
1. Contributies, entreegelden.
2. Overige baten.
Ad 1e. De hoogte van de contributie, entreegelden, bijdragen en vergoedingen worden op een Algemene Ledenvergadering vastgesteld. Is de contributie niet toereikend en is de reserve uitgeput, dan kan het ontbrekende pondspondsgewijze op de leden worden verhaald en wel in verhouding met de contributie welke het afgelopen jaar werd betaald.
Bestuur
Artikel 13:
1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit een oneven aantal van tenminste 5 leden.
2. Het bestuur wordt door de Algemene Ledenvergadering uit de leden gekozen, voor de tijd van 3 jaar.
Artikel 14:
1. Elk bestuurslid, ook wanneer het voor een bepaalde tijd is benoemd, kan door de overige bestuursleden of door de Algemene Ledenvergadering worden geschorst. Een schorsing, die niet binnen drie maanden gevolgd worden dooreen besluit tot ontslag van een (buitengewone) Algemene Ledenvergadering, eindigt door het verloop van die termijn.
2. Ieder jaar treedt tenminste één bestuurslid af volgens een door het bestuur te maken rooster hetwelk zodanig dient te zijn ingericht dat de voorzitter en de penningmeester niet gelijktijdig aftredende zijn. Wie in een tussentijdse vacature word benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn/ haar voorganger in.
3. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.
4. Een bestuurslid kan ten allen tijde zelf zijn bestuurslidmaatschap opzeggen.
5. Zo mogelijk moet tenminste één van de bestuursleden woonachtig zijn in het dorp Tjuchem.
Artikel 15:
1. Het bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, welke het dagelijks bestuur vormen.
2. Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke invulling van de hem/haar opgedragen taak.
3. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen gemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend.
4. In het bestuur worden de besluiten genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. Staken de stemmen dan beslist de voorzitter.
5. In geval van opzegging van het bestuurslidmaatschap van alle in functie zijnde bestuursleden, blijft het dagelijks bestuur belast met de afhandeling van de lopende zaken. Het dagelijks bestuur dient dan binnen een maand een buitengewone Algemene Ledenvergadering bijeen te roepen, ter voorziening in de vacatures.
6. Bij Huishoudelijk Reglement kunnen nadere regels aangaande de vergaderingen van het bestuur en zijn besluitvorming worden gegeven.
Bestuurstaak-Vertegenwoordiging
Artikel 16:
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging. Het kan zich daarbij laten adviseren.
2. Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht, om op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering de opengevallen plaats(en) aan de orde te stellen.
3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.
4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheids stelling voor een schuld van een derde verbindt. De voorzitter tezamen met de secretaris of tezamen met de penningmeester vertegenwoordigen de vereniging in en buiten rechte.
Jaarverslag, rekening en verantwoording
Artikel 17:
Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
2. Het bestuur brengt op de Algemene Ledenvergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar – hetgeen loopt van één januari tot en met één en dertig december, behoudens verlenging van deze termijn door de Algemene Ledenvergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.
3. De Algemene Ledenvergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van onderzoek van tenminste twee personen die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Deze commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de Algemene Ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit, in plaats daarvan kan het bestuur kiezen voor een jaarlijks accountantsrapport.
4. Wenst de commissie van onderzoek, naast het onderzoek van het voormelde lid, een tussentijdse controle van de boeken en de bescheiden dan dient ze het bestuur minstens veertien dagen vóór de controle daarvan in kennis te stellen.
5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan.
Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgevraagd de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
6. De last van de commissie kan te allen tijde door de Algemene Ledenvergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.
7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 5 zeven jaar te bewaren.
Algemene Ledenvergadering
Artikel 18:
1. Jaarlijks wordt een Algemene Ledenvergadering – de jaarvergadering – gehouden. In de Algemene Ledenvergadering komen ondermeer aan de orde:
a. Het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 17, alsmede het verslag van de aldaar omschreven commissie;
b. De benoeming van een nieuwe commissie, bedoeld in artikel 17, voor het volgende verenigingsjaar.
c. Voorzieningen in de vacatures.
d. Voorstellen van het bestuur, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.
e. Vaststellen contributie, entreegelden.
2. Andere Algemene Vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
3. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste tien leden verplicht tot het bijeenroepen van een Algemene Ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 22.
Artikel 19:
1. De leden hebben toegang tot de Algemene Ledenvergadering.
2. Ieder betalend lid heeft 1 stem.
3. De leden mogen andere leden schriftelijk machtigen tot het uitbrengen van hun stem over van te voren bekende agendapunten van de vergadering, dit met een maximum van één machtiging per betalend lid.
Artikel 20:
1. De Algemene Ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één van de andere bestuursleden door het bestuur aan te wijzen, op als voorzitter. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelf.
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een daartoe door de voorzitter aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de vergadering worden vastgesteld en daarna door de voorzitter en de notulist worden ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.
Artikel 21:
1. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de Algemene Ledenvergadering genomen met een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 
2. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. 
3. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid verkrijgt, heeft er een tweede stemming plaats tussen de twee personen met het meeste aantal stemmen. In geval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.
4. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende de verkiezingen van personen, is het voorstel verworpen. 
5. Schriftelijke stemming geschiedt met blanco briefjes.
Artikel 22:
1. De Algemene Ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur; de oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het eerder genoemde ledenregister dan wel door middel van het plaatsen van een advertentie in een in de plaats van vestiging veel gelezen blad of in het eventuele verenigingsorgaan, alles onverminderd het bepaalde in artikel 18 lid 3. De termijn van oproeping bedraagt tenminste zeven dagen.
2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. Ook ieder lid is bevoegd schriftelijke voorstellen voor de algemene vergadering in te dienen; uiterlijk 7 dagen voor de te houden vergadering bij het bestuur.
3. Over onderwerpen welke niet bij de oproeping zijn aangekondigd of niet uiterlijk binnen 7 dagen voor de te houden vergadering bij het bestuur zijn ingediend kunnen geen rechtsgeldige besluiten worden genomen, behalve in het geval in de volgende zin bedoeld. Zolang in een Algemene Ledenvergadering alle leden aanwezig/of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, over alle onderwerpen, ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of de oproeping niet op de voorgeschreven wijze geschiedt is of enige andere formaliteit of ander voorschrift omtrent het oproepen of houden van vergaderingen niet in acht is genomen.
Statutenwijziging
Artikel 23:
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van de Algemene Ledenvergadering waartoe is opgeroepen met de mededeling dat op die vergadering wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2. Zij die de oproeping tot de Algemene Ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van het voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt aan ieder lid dat daarom verzoekt, een afschrift als hiervoorbedoeld, verstrekt. 
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft een meerderheid van tenminste twee/derde gedeelte van de uitgebrachte stemmen. 
4. De wijziging treedt na goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering inwerking.
Ontbinding van de vereniging
Artikel 24:
1. De vereniging kan worden ontbonden door een beslissing van de Algemene Ledenvergadering. Het bepaalde in de leden 1,2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.
2. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degene die ten tijde van het besluit tot ontbinding betalend lid waren. Iedere hunner ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan het bestuur echter besluiten dat er een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.
Huishoudelijk reglement
Artikel 25:
1. De Algemene Ledenvergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
2. Ook bij huishoudelijk reglement kunnen aan de leden verplichtingen worden opgelegd.
Slotbepalingen
Artikel 26:
In alle gevallen waarin deze statuten of de wet niet voorziet, beslist het bestuur.

Even voorstellen, het huidige bestuur van de Uitvaartvereniging Siddeburen – Tjuchem e.o.
Voorzitter: Fre Bos
Secretaris: Manna Olthof – Meter
Penningmeester: Epko Groenbroek
Ledenadministratie: Tea Bult
Financiële zaken: Theo Kortenkool
Materiaal: Arend Bosker
Bestuurslid: Aaffien Vermue – Niestijl

Uitvaartverzorger van de vereniging is : Uitvaartzorg Brouwer